Fàbriques de Creació. Formulari de propostes

Les entitats, associacions o institucions (públiques o privades) dedicades a la creació i la recerca artística que estiguin interessades en difondre les seves convocatòries de beques, residències i altres recursos al web de Fàbriques de Creació poden enviar la seva proposta a través del següent formulari: 

* Entitat convocant:

* Adreça de l’entitat:

* Persona de contacte:

* Correu electrònic: 

Verifiqueu el format de la vostra resposta.

* Telèfon:

* Tipus de convocatòria:

Escolliu una de les respostes següents

* Nom de la convocatòria:

* Disciplina artística:

* Característiques de la convocatòria: 

Help(serveis que s’ofereixen, dotació, durada, ubicació...)

* Condicions:

* A qui va dirigida:

* Calendari de presentació de sol·licituds:

* Jurat encarregat del procés de selecció:

* Criteris de valoració en la selecció:

* Documentació necessària per presentar-se a aquesta convocatòria:

* Enllaç a la convocatòria: 

Enllaç al formulari de sol·licitud: 

Help(si n’hi ha)

*

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat —legitimada pel vostre consentiment—  de difondre les seves convocatòries de beques, residències i altres recursos al web de Fàbriques de Creació (tractament 0213_gestió esdeveniments culturals).

Tret d’obligació legal, les vostres dades no se cediran a tercers.

Entre altres, teniu el dret d’accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les vostres dades restaran en actiu fins que en sol·liciteu la baixa.

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar els camps adreça electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per fer comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.