* Nom / Nombre

* Cognoms / Apellidos

* Correu electrònic / Correo electrónico

Verifiqueu el format de la vostra resposta.

* Em vull inscriure a les sessions / Me quiero inscribir a las sesiones

Seleccioneu les que corresponguin

* Com t'has assabentat de l'activitat? / ¿Cómo has descubierto la actividad?

Escolliu una de les respostes següents

* Vols rebre el nostre butlletí? / ¿Quieres recibir nuestro boletín?

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat —legitimada pel vostre consentiment— de gestionar les inscripcions a les Trobades 'Dissentir la Història' (tractament 0213_gestió esdeveniments culturals). 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no se cediran a tercers.

Entre altres, teniu el dret d’accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les vostres dades restaran en actiu fins a la finalització de l'activitat.

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar el camps adreça electrònica i telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per fer comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De acuerdo con la normativa de protección de datos, le informamos de que sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Barcelona con el fin —legitimado por su consentimiento— de gestionar las inscripciones a los Encuentros 'Dissentir la Història' (tratamiento 0213_gestión acontecimientos culturales). 

Salvo obligación legal, sus datos no serán cedidos a terceros. 

Entre otros, tiene el derecho de acceder a sus datos, rectificarlos y suprimirlos. Puede consultar información adicional sobre este tratamiento y sobre la protección de datos en www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Sus datos quedarán en activo hasta la finalización de la actividad.

Asimismo, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información, le indicamos que, al rellenar los campos correo electrónico o teléfono móvil, nos autoriza a utilizar estos medios para realizar comunicaciones directamente relacionadas con el fin indicado.